Bezbednost i zaštita prava intelektualne svojine

Bezbednost je suštinski deo poslovanja kompanije MERA. Kao rezultat snažne i nepromenlјive usredsređenosti na klijenta, kompanija prihvata sistematski i sveobuhvatan pristup bezbednosti, što je dovelo do stvaranja čvrstog okvira upravlјanja bezbednošću. Mera štiti sopstvene klјučne poslovne sisteme i poverlјive informacije, kao i zaštitne mehanizme, intelektualnu svojinu, i poslovni ugled klijenata.

Mera podržava najviši nivo bezbednosti informacija kako bi ispunila zahteve zaštite klijenata. Kompanija primenjuje temelјno dokumentovane bezbednosne politike, sa procedurama i praksama za sprovođenje bezbednosti informacija u skladu sa ISO 17799 (BS 7799) smernicama za upravljanje bezbednošću informacija.

Sistem bezbednosti informacija Mera prolazi kroz redovne interne revizije i eksterne revizije bezbednosti od strane klijenata u pogledu BS 7799 standardim. Naša najvažnija pitanja bezbednosti se oblikuju u skladu sa poslovnim cilјevima naših klijenata, i to sledeće:

 • Zaštita intelektualne svojine i bezbednost informacija
 • Svest osoblјe o sigurnosti, fizičko obezbeđenje i kontrola pristupa
 • Kontinuitet kritičnih poslovnih procesa

Zaštita intelektualne svojine

Svo osoblјe i saradnici koji imaju pristup kritičnim poslovnim informacijama (podataci, dokumentacija, softver itd) se obavezuje na namensko korišćenje poverlјivih informacija koje pripada ili se odnose na drugu stranu i poverena su kompaniji poslovno partnerskim ugovorom.

Smernice za zaštitu intelektualne svojine su inkorporirane u odgovarajućim opisima poslova, procedurama za sprovođenje bezbednosti informacija, i sporazumima o poslovnoj poverljivosti koji potpisuje svaki zaposleni prilikom zasnivanja radnog odnosa sa kompanijom MERA. U skladu sa ovim uputstvima, naše osoblјe mora čuvati u tajnosti sve informacije u vezi sa radom, podacim, softverom i dokumentacijom i predaju sve takve materijale po prestanku angažovanja poslodavcu.

Bezbednost informacija

Visoki standarde bezbednosti informacija se podrazumevaju u kompaniji MERA prilikom prihvatlјivog korišćenja svih podataka i opreme u vlasništvu MERA i naših poslovnih partnera. Stubovi sigurnosnog sistema informacija kompanije MERA su:

 • Efektivna kontrola nad pristupom podacima, resursima i opremi
 • Kadrovska procedure za obuku koji obezbeđuju razumevanje visoke bezbednosti informacija
 • Efektivna kontrola fizičkog pristupa prostorijama kompanije MERA
 • Tekuće interakcije sa klijentom u pogledu uslova i pitanja bezbednosti informacija
 • Efikasno kontinuirano planiranje poslovanja, što omogućava nesmetan rad poslovnih kritičnih procesa

Bezbednost osoblja

Mera u potpunsti shvata da je lјudski faktor klјuč za obezbeđivanje adekvatne i odgovarajućeg nivoa bezbednosti. Tako, timovi za informacionu bezbednost kompanije bave se stalnom obukom osoblјe o bezbednosti kako bi bili sigurni da svi zaposleni razumeju pretnje po bezbednost informacija i sposobni da efikasno primene politiku informacione bezbednosti kompanije Mera. Osoblјe Mera koje je zaduženo za korišćenje i upravlјanje resursima sa informacijama i tehnologiji u vlasništvu kompanije i njenih partnera prolazi kroz obuku kako bi se obezbedilo:

 • Razumevanje kompanijskih bezbednosnih politika, procedura i prakse
 • Svest o bezbednosti informacija u okviru kompanije
 • Razumevanje njihove uloge i odgovornosti vezane za bezbednost informacija
 • Ima odgovarajuće znanje o upravlјačkoj, operativnoj i tehničkoj kontroli za sprovođenje zaštite intelektualne imovine u okviru svojih oblasti odgovornosti

Fizička bezbednost i kontrola pristupa

 • Radni prostor, laboratorije i server sobe se nalaze u namenskim oblastima za rad na projektu i osmišljeni su da podrže nesmetane aktivnosti istraživanja i razvoja softvera u kontrolisanom i sigurnom okruženju
 • Ograničen pristup zaštićenim područjima radi zaštite kritičnih sistema i intelektualne svojine kompanije MERA i poslovnih partnera od neovlašćenog pristupa

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas