Uslovi korišćenja

Dobro došli na internet stranicu MERA-e. Korišćenje ove internet stranice (www.merasws.rs) ili bilo kojeg sadržaja ili materijala u vezi sa njom od strane bilo kojeg korisnika (u daljem tekstu “Vi”) regulisano je ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”).

MERA internet stranica (u daljem tekstu “veb-sajt”) koristi se samo u informativne svrhe. Korišćenjem ovog veb-sajta ili preuzimanjem bilo kojih materijala prihvatate ove uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, ne smete koristiti ovaj veb-sajt niti preuzimati materijal sa njega.

Ovaj veb-sajt, uključujući sav njegov sadržaj izuzev sadržaja za treća lica i drugog materijala, predstavlja vlasništvo MERA-e i zaštićen je autorskim pravom i drugim važećim propisima. Korišćenjem ovog veb-sajta obavezujete se da ćete postupati u skladu sa navedenim zakonskim propisima.  

U skladu sa ovim uslovima korišćenja, MERA Vam omogućava neograničeno pravo pristupa i korišćenja ovog veb-sajta. Nećete pokušavati da ometate funkcionisanje ovog veb-sajta ni na koji način niti izazvati bilo kakvu štetu. Osim ukoliko nije drugačije precizirano, nećete kopirati, menjati, distribuirati, prenositi, objavljivati, umnožavati, davati dozvolu, preneti niti prodavati bilo koju informaciju, dokumenta niti bilo koji drugi material koji je dobijem putem ovog veb-sajta.

Zaštitni znaci, logo i drugi materijali koji se odnose ili su na drugi način u vezi sa MERA-om , predstavljaju zaštićene žigove MERA-e. Zaštitni znaci, logo i svi drugi materijali koji se odnose na treća lica ili kompanije koje nisu MERA, predstavljaju zaštitne znake njihovih vlasnika.

MERA nije vlasnik bilo kojih materijala koje joj treća lica dostavljaju. Međutim, dostavljanjem svakog materijala i informacija koje će se koristiti na ovom veb-sajtu dajete MERA-i neophodno odobrenje za korišćenje dostavljenih materijala ili informacije uključujuči pravo na kopiranje, distribuciju, prenošenje, javno objavljivanje, umnožavanje, promenu, prevod ili promenu formata, kao i za objavljivanje vašeg imena u vezi sa tim materijalima.

Ovim prihvatate da neće biti isplaćivana nikakva nadoknada za korišćenje ovih materijala. MERA neće biti u obavezi da objavi takve materijale i ukloniće ih sa veb-sajta koristeći diskreciono pravo. Slanjem bilo kog materijala ili informacija koje će biti objavljene na ovom sajtu potvrđujete da ste vlasnik neophodnih prava za njihovo korišćenje.

MERA zadržava pravo da vrši izmene, modifikuje, dodaje ili uklanja bilo koji deo ovih uslova u bilo kom trenutku uz diskreciono pravo.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ovaj veb-sajt može sadržati nepreciznosti, omaške, tipografske ili druge greške. MERA se izričito odriče svih obaveza da ažurira ovaj veb-sajt i kao i bilo koji njegov sadržaj. MERA ne daje garancije za tačnost i potpunost materijala niti pouzdanost bilo kojeg saveta, mišljenja, izjave ili bilo koje informacije objavljene na ovom veb-sajtu. MERA zadržava pravo da  ispravi sve greške ili omaške u bilo kom delu ovog veb-sajta ili njegovog sadržaja u bilo kom trenutku uz prethodno obaveštenje ili bez njega. Ovaj veb-sajt služi isključivo u informativne svrhe i neće se smatrati za tehničko niti bilo kakvo drugo savetovanje ni na koji način.

SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Ovaj veb-sajt pruža ograničen obim informacija, koji pripada trećim licima (u daljem tekstu “sadržaj trećih lica”). Saglasni ste da ovaj sadržaj trećih lica nije kreiran niti podržan od strane MERA-e, i da je dat isključivo u svrhe opšteg informisanja. Saglasni ste da MERA ne garantuje za tačnost niti potpunost pomenutog sadržaja trećih lica kao i sa tim da MERA nije odgovorna za bilo koju štetu ili druge gubitke koji mogu nastati usled korišćenja takvog sadržaja trećih lica. Prilikom korišćenja ovog veb-sajta ili sadržaja trećih lica, možete biti preusmereni na eksterni veb-sajt kojeg održava bilo koje drugo lice koje nije MERA. MERA se u tom slučaju neće smatrati odgovornom za bilo koju štetu ili gubitke koji nastanu usled Vaše odluke da posetite neki takav sajt.

MERA ne pruža garancije niti preporučuje bilo koji linkovan veb-sajt ili informacije koje se pojavljuju na takvim veb-sajtovima niti bilo koje proizvode ili usluge opisane ili ponuđene na takvim veb-sajtovima. Svi linkovi koji vode ka takvim eksternim veb-sajtovima ne podrazumevaju da MERA i ovaj veb-sajt  sponzorišu, preporučuju niti su na bilo koji način povezani sa bilo kojim trećim licima niti da su pravno ovlašćeni da koriste bilo koje zaštitne znakove, zaštićena imena, logo i druge materijale koji su objavljeni na veb-sajtu. Ovim prihvatate i saglasni ste da MERA nije odgovorna za sadržaj bilo kojeg linkovanog sajta, niti za bilo kakve izmene ili ažurirane podatke na takvim sajtovima i da se ti linkovi koriste samo u informativne svrhe.

GARANCIJE

Ovaj veb-sajt uključujući informacije i materijale koje sadrži dat je u ovom obliku bez ikakve garancije, izričite ili implicitne. Ne postoji nikakva garancija u pogledu sadržaja trećih lica. MERA ne garantuje da će, uprskos najvećim uloženim naporima, ovaj veb-sajt biti oslobođen od virusa.

ODGOVORNOSTI

Ni u kom slučaju MERA neće biti odgovorna prema Vama niti bilo kom drugom licu za bilo kakve direktne, indirektne, posebne, posledične ili druge štete ili gubitke (uključujući ali ne ograničavajući se na bilo kakve gubitke dobiti, poslovne smetnje, gubitke informacija i drugo) koji mogu biti u vezi sa nemogućnošču upotrebe sadržaja, materijala ili funkcija ovog veb-sajta ili bilo kog drugog linkovanog veb-sajta.

NELEGALNO/ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE VEB-SAJTA

Ovaj veb-sajt ne sme se koristiti za nelegalne ili na drugi način zabranjene svrhe. Ovaj veb-sajt se ne sme koristiti na bilo koji način koji ga može oštetiti ili ga na drugi način ometati. Zabranjen je neovlašćen pristup bilo kom delu ovog veb-sajta, korisničkim nalozima, kompjuterskim sistemima putem hakovanja, razbijanja lozinke ili drugim sredstvima. Zabranjeno je dobijanje ili pokušaj dobijanja bilo kojeg materijala ili informacija koristeći sredstva koja nisu stavljena na raspolaganje putem ovog veb-sajta.

Zakonom o zaštiti uzbunjivača

U skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača koji je usvojila Narodna Skupština Republike Srbije i koji je stupio na snagu 05. juna 2015. godine, objavljen u Službenom Glasniku RS br.128/2014, objavljujemo Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja na zvaničnoj web stranici Mera Software Services doo.

Pod "uzbunjivanjem" Zakon smatra otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Hoćeš da nam se pridružiš?

Promeni svet sa kompanijom MERA

Stremljenje ka savršenstvu

Kontaktirajte nas